bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje o bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1. Działalność prowadzi na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Leszno. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Gmina Leszno.
Organizację wewnętrzną Biblioteki Publicznej Gminy Leszno określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Leszno. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych mieszkańców ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy :
1.gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych w tym multimediów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2.udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, wypożyczanie międzybiblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, ludzi dokształcających się i osób niepełnosprawnych,
3.prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
4.popularyzacja książki i czytelnictwa,
5.gromadzenie oraz upowszechnianie i dokumentowanie przedmiotów dziedzictwa kultury własnego regionu,
6.współdziałanie w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa z bibliotekami innych sieci, z instytucjami naukowymi, oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działalność kulturalno-oświatową,
7.udzielanie pomocy fachowej bibliotekarzom filii bibliotecznych,
8.szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników,
9.udoskonalanie form i metod pracy bibliotecznej,
10.organizowanie zajęć: jednorazowych, cyklicznych, stałych mających na celu aktywny udział w różnych formach animacji czytelnictwa, edukacji czytelniczej, kulturalnej,
11.podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.Opublikował: Bożena Sulik
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Bożena Sulik
Dokument z dnia: 09.03.2020
Dokument oglądany razy: 198